కనకధారా స్తోత్రం-శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచితము

1
2359

Shri_Shankaracharya

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచితము
అంగం హరేః పులక భూషణ మాశ్రయన్తీ
బృంగాంగనేవ ముఖళాభరణం తమాలమ్ /
అంగీకృతాఖిల విభూతి రసంగలీలా
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః //
ముగ్దా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్ర పాప్రిణి హితాని గతా గతాని /
మాలాదృశోర్మధు కరీవ మహోత్ప లేయా
సామే శ్రియం దిశతు సాగర సంభావా యాః //
విశ్వా మరేంద్ర పదవి భ్రమ దానదక్ష
మానంద హేతు రదికం మురవిద్విషోపి.
ఈషన్నీషీదతుమయి క్షణ మీక్షణార్థ మిందీవరోదర సహోదర మిందియా యాః //
అమీలితాక్ష మధిగ్యమ ముదా ముకుంద మానంద కంద మనిషేష మనంగ తంత్రం /
అకేకరస్థిత కనీనిక పక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనాయాః //
బాహ్వంతరే మధుజితశ్శ్రిత కౌస్తు భేయా హారావళీవ మరి నిలమయీ విభాతి /
కామ ప్రదా భగవతోపి కటాక్షమాలా కళ్యాణ మావహతుమే కమలాల యామాః //
కాలాంబు దాళి లలితో రసి కైటభారేః ర్దారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ /
మాతుస్సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవ నందనాయాః //
ప్రాప్తం పదం ప్రథమతఃఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగల్య భాజి మధుమాథిని మన్మథేన /
మయ్యపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థం మందాల సంచ మకరాలయ కన్యకాయాః /
దద్యాద్దయాను పవనోద్రవిణాంబు ధారా మస్మిన్న కించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే //
దుష్మర్మ ఘర్మమపనీయ చిర్టయదూరం నారాయణ ప్రణయనీ నయనాంబువహః /
ఇష్టా విశిష్ట మతయోపి యయా దయార్ద్ర దృష్ట్యా త్రివిష్టప పదం సులభం లభంతే /
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తి రిష్టాం పుష్టి కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరాయాః //
గీర్ధవ తేతి గరుడద్వజ సుందరీతి శాకంభరీతి శశశేఖర వల్లభేతి /
సృష్టి స్థితి ప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై తస్యై నమ స్త్రిభువనైక గురో స్తరుణ్యై //
శ్రుత్యై నమోస్తు శుభకర్మ ఫలప్రశూత్యే రత్యై నమోస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై /
శక్త్యై నమోస్తు శతపత్రనికేతనాయై పుష్ట్యై నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై //
నమోస్తు నాళిక నిభాననాయై నమోస్తు దుగ్దోదధి జన్మభూమ్యై /
నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై //
సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని సామ్రాజ్యదాన నిరతాని సరోరుహాక్షి /
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే //
యత్కటాక్ష సముపాసనావిధిః సేవకస్య సకలర్థ సంపదః /
సంతనోతి వచనాంగ మానసైః త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే //
సరసిజనిలయే / సరొజహస్తే / దవళత మాంశుక గందమాల్య శోభే /
భగవతి / హరివల్లభే / మనోజ్ఞే / త్రిభువన భూతకరీ / ప్రసీద మహ్యం //
దిగ్ఘస్తభిః కనక కుంభముఖావ సృష్ట స్వర్వాహినీ విమలచారు జలప్లుతాంగిం /
ప్రాత ర్న మామి జగతాం జననీ మశేష లోకధినాథ గృహిణీ మమృతాబ్ది పుత్రిం //
కమలే / కమలాక్ష వల్లభే /త్వం కరుణాపూర తరంగితై రపాంగైః /
అవలోకయ మా మకించనానం ప్రథమం పాత్ర మకృతిమం దయాయాః //
స్తువంతి యే స్తుతిభి రమూభి రన్వహం త్రయీ మయీం త్రిభువనమాత్రం రమాం /
గుణాధికా గురుతుర భాగ్యభాజినో భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః //

1 COMMENT

LEAVE A REPLY