బల్లి శాస్త్రము (స్త్రీలకు కలుగు శుభశుభములు)

0
1624

మనశరీరము మీ పొరబాటున బల్లిపడి యడల కలుగు శుభాశుభములను తెలియ జేయునది బల్లి శాస్త్రము ఇది పురుషులకు, స్త్రీలకు విడివిడిగా ఫలితములు ఇచ్చును.స్త్రీలకు కలుగు శుభశుభములు

తలమీద = మరణ సంకటం
కొప్పుపై= రోగ భయం
పిక్కలు = బంధు దర్శనము
ఎడమ కన్ను = భర్త ప్రేమ
కుడికన్ను = మనో వ్వథ
వక్షము = అత్యంత సుఖము, పుత్ర లాభము.
కుడిచెవి = ధన లాభము
పైపెదవి = విరోదములు
క్రింది పెదవి = సూకగ వస్తు లాభము
రెండు పెదవులు = కష్టము
స్థనము నందు = అధిక దుఃఖము
వీపునందు = మరణ వార్థ
గోళ్ళయందు = కలహము
చేతియందు = ధన నష్టము
కుడుచేయి = ధన లాభము
ఎడమ చేయి = మనో చలనము
వ్రేళ్ళపై = భూషణ ప్రాప్తి
కుడి భుజము = కామ రతి ప్రాప్తి
తొడలు = వ్వభిచారము , కామము,
మోకాళ్ళు = బంధనము,
చీలమండలము = కష్టము
కుడికాలు = శత్రు నాశనము
కాలి వేళ్ళు = పుత్ర లాభము.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY