64 కళలు ( చతుష్టష్టి కళలు ) అంటే ఏవి?

0
1162

Kalarippayattu

1. వేదములు (ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము అధర్వణవేదము అను నాలుగు )

2. వేదాంగములు- వేదములకు సంబంధించిన ఆరుశాస్త్రములు
(1. శిక్షలు 2. వ్యాకరణము 3. ఛందస్సు 4. జ్యోతిషము 5. నిరుక్తము 6. కల్పములు అని వేదాంగములు. ఆరు శాస్త్రములు)

3. ఇతిహాసములు – రామాయణ,మహాభారత, భాగవతం పురాణాదులు

4. ఆగమశాస్త్రములు- 1. శైవాగమము 2 పాంచరాత్రాగమము 3 వైఖానసాగమము 4 స్మార్తాగమము అని ఆగమములు నాల్గు.

5. న్యాయము: తర్కశాస్త్రమునకు పేరు

6. కావ్యాలంకారములు : సాహిత్యశాస్త్రము

7. నాటకములు

8. గానము (సంగీతం)

9. కవిత్వము ఛందోబద్ధముగ పద్యమునుగాని శ్లోకమునుగాని రచించడము

10. కామశాస్త్రము

11. ద్యూతము (జూదమాడడము): జూదమునకు సంబంధించిన సూక్తములు ఋగ్వేదములో కొన్ని ఉన్నాయి. వీనికే అక్షసూక్తమనియునందురు. కార్తిక శుద్ధ పాఢ్యమినాడు జూదమాడవలయుననియు శాస్త్రవచనములుగలవు. ఇదియు నొకకళ,

12. దేశభాషాజ్ఞానం

13. లిపికర్మ= దేశభాషలకు సంబంధించిన అక్షరములు నేర్పుగ వ్రాయువిధానము.

14. వాచకము = ఏగ్రంధమైననూ తప్పులేకుండ శ్రావ్యముగ నర్థవంతముగ చదువు నేర్పు

15. సమస్తావథానములు: అష్టావధాన, శతావధాన, నేత్రాథానాది, అవధానములలో నైపుణ్యము

16. స్వరశాస్త్రము= ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములకు సంబంథించినదై ఇడా పింగళా సుషుమ్న నాడులకు చేరినదై చెప్పబడు శుభాశుభ ఫలబోధకమైన శాస్త్రము,

17. శకునము= ప్రయాణ కాలమున, పక్షులు జంతువులు మానవులు, ఎదురురావడం గూర్చి గాని, ప్రక్కలకు వెళ్ళడం గూర్చి భాషించు భాషణములను గూర్చి, గమనించి తన కార్యము యొక్క శుభాశుభముల నెరుంగునట్టి శాస్త్రము

18. సాముద్రికము= హస్తరేఖలు, బిందువులు, వగైరాలను గుర్తించి శుభాశుభముల నెరుంగజేయు శాస్త్రము

19. రత్నపరీక్ష= నవరత్నాల గురించి వాటి ప్రభావం, వాటి నాణ్యత మొదలగు గుణాల సంపూర్ణజ్ఞానం

20. స్వర్ణపరీక్ష= బంగారమును గుర్తించు జ్ఞానము

21. అశ్వలక్షణము= గుఱ్ఱములకు సంబంధించిన జ్ఞానము

22. గజలక్షణము= ఏనుగులకు సంబంధించిన జ్ఞానము

23. మల్లవిద్య = కుస్తీలు పట్టు విధానము

24. పాకకర్మ= వంటలు

25. దోహళము=వృక్షశాస్త్రము

26. గంధవాదము = వివిధములైన సువాసన వస్తువులు అత్తరు పన్నీరు వంటివి తయారుచేయు నేర్పు

27. ధాతువాదము = రసాయన వస్తువులు నెరుంగు విద్య

28. ఖనీవాద- గనులు వాటి శాస్త్రం .

29. రసవాదము – పాదరసము మొదలైన వానితో బంగారు మొదలైనవి చేయు నేర్పు.

30. అగ్నిస్తంభన – అగ్నిలో కాలకుండ తిరుగాడు రీతి.

31. జలస్తంభన – నీళ్ళను గడ్డగట్టించి, నందులో మెలంగుట.

32. వాయుస్తంభన – గాలిలో తేలియాడు విద్య

33. ఖడ్గస్తంభన – శత్రువుల ఖడ్గాదులను నిలుపుదల జేయు విద్య

34. వశ్యము – పరులను, లోబచుకొను విద్య

35. ఆకర్షణము – పరులను, చేర్చుకొను విద్య,

36. మోహనము – పరులను మోహింపజేయు తెరంగు.

37. విద్వేషణము – పరులకు విరోదము కల్పించడము,

38. ఉచ్ఛాటనము – పరులను ఉన్నచోటునుంచి వెళ్ళగొట్టడము,

39. మారణము – పరులకు ప్రాణహాని గల్గించడము.

40. కాలవంచనము – కాలముగాని కాలమున పరిస్ధితులు మార్పు గలిగించడము.

41. వాణిజ్యము – వ్యాపారాదులు.

42. పాశుపాల్యము – పశువులను పెంచడములో నేర్పు.

43. కృషి – వ్యవసాయ నేర్పు.

44. ఆసవకర్మ – ఆసవములను, మందులను చేయు రీతి

45. లాపుకర్మ – పశుపక్ష్యాదులను స్వాధీనబరచుకొను రీతి.

46. యుద్ధము – యుద్ధముచేయు నేర్పు.

47. మృగయా – వేటాడు నేర్పు

48. రతికళాకౌశలము – శృంగార కార్యములలో నేర్పు.

49. అద్మశ్యకరణీ – పరులకు కానరాని రితిని మెలంగడము.

50. ద్యూతకరణీ – రాయబార కార్యములలో నేర్పు.

51. చిత్ర – చిత్రకళ

52. లోహా – పాత్రలు చేయి నేర్పు

53. పాషాణ – రాళ్ళు చెక్కడము(శిల్పకళ.

54. మృత్ – మట్టితొ చేయు పనులలో నేర్పు

55. దారు – చెక్కపని

56. వేళు – వెదరుతో చేయు పనులు

57. చర్మ – తోళ్ళపరిశ్రమ.

58. అంబర – వస్త్ర పరిశ్రమ

59. చౌర్య – దొంగతనము చేయుటలో నేర్పు

60. ఓషథసిద్ధి – మూలికలద్వారా కార్యసాధనావిధానము

61. మంత్రసిద్ధి – మంత్రములద్వారా కార్యసాధనము

62. స్వరవంచనా – కంఠధ్వనివల్ల ఆకర్షణము

63. దృష్టివంచన – అంజనవంచన – చూపులతో ఆకర్షణము

64. పాదుకాసిద్ధి – ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలములు తలచినచోటికి ఇంద్రజాలములనెడు గారడీవిద్య

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY